Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BS” Alternatory Rozruszniki Dawid Święciński realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-0090/19 pn. „Promowanie przedsiębiorczości poprzez uczestnictwo Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „BS” Alternatory Rozruszniki Dawid Święciński w zagranicznych targach” "zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-0090/19-00 zawartą dnia 24 października 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności na rynku krajowym jak i międzynarodowym.


Wartość projektu 79 117,61 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 47 814,03 PLN.